กำหนดการเชิงเส้น

เกี่ยวกับรายวิชา

                 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิดและการประยุกต์ใช้กำหนดการเชิงเส้น การสร้างตัวแบบกำหนดการเชิงเส้น การแสดงกราฟิกของแบบจำลองสองมิติ วิธีซิมเพล็กซ์สำหรับการแก้ปัญหากำหนดการเชิงเส้น ทฤษฏีควบคู่และการวิเคราะห์ความไว อัลกอริทึมและแนวทางแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นในการวิจัยทางธุรกิจและการวิจัยการดำเนินงานรวมถึงห่วงโซ่อุปทาน การตลาดและการเงิน การแก้ปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริงด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : ผู้เรียนสามารถรู้และเข้าใจเกี่ยวกับตัวแบบกำหนดการเชิงเส้น
LO2 : ผู้เรียนสามารถสร้างรูปแบบทางคณิตศาสตร์แทนระบบปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริงที่เหมาะสม
LO3 : ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเน้นการใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์
LO4 : ผู้เรียนสามารถเลือกใช้ซอฟต์แวร์สำหรับการแก้ปัญหากำหนดการเชิงเส้น
LO5 : ผู้เรียนสามารถใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการวางแผนและตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม       

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร. นงเยาว์ เมืองดี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”