คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและมาตรฐานความปลอดภัย 2

เกี่ยวกับรายวิชา

                            ในปัจจุบันมนุษย์ไม่สามารถหลีกเลี่ยงกับภาวะที่ต้องเผชิญกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ เนื่องจากได้กลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตไปแล้ว การเรียนรู้ธรรมชาติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และรู้จักวิธีป้องกันตามเกณฑ์ความปลอดภัย จะเป็นการป้องกันผลที่เกิดจากคลื่นแม่เหล็กฟ้าต่อสุขภาพได้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : ผู้เรียน สามารถบอกมาตรฐานความปลอดภัยสากลของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้
LO2 : ผู้เรียนสามารถอธิบายผลของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่อสุขภาพมนุษย์
LO3 : ผู้เรียนสามารถบอกประโยชน์และโทษของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้
LO4 : ผู้เรียนสามารถบอกวิธี การป้องกันสุขภาพจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

รศ. ดร. ชดาภัษท สุดศิริ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”