จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม

จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม

ผลิตโดย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

เกี่ยวกับรายวิชา

ความหมายและความสำคัญของจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม ทฤษฎี แนวทาง และขั้นตอนการตัดสินใจด้านจริยธรรมทางธุรกิจ ประเด็นจริยธรรมทางธุรกิจ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับพฤติกรรมด้านจริยธรรมในองค์กร  ระดับและรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับความรับผิดชอบต่อสังคม กระบวนการสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมขององค์กร และการดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เรียนสามารถบอกความหมายและความสำคัญของจริยธรรมทางธุรกิจได้
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวทางการตัดสินใจด้านจริยธรรมทางธุรกิจได้
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายระดับความรับผิดชอบต่อสังคมได้
  4. ผู้เรียนสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรได้
  5. ผู้เรียนสามารถจำแนกรูปแบบของความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 100%

Length 5 ชั่วโมงการเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level เบื้องต้น
Target Group นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
How To Pass ต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 

 

อาจารย์ ศรรสนีย์ สังข์สุวรรณ​

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”