การวิเคราะห์ RNA-sequencing โดยใช้เครื่องมือ free cloud computing

เกี่ยวกับรายวิชา

  1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ RNA-sequencing และวิธีออกแบบการทดลอง
  2. ขั้นตอนการวิเคราะห์ RNA-sequencing โดยใช้ Usegalaxy.org
  3. การสร้างฐานข้อมูล transcriptome จากข้อมูล RNA sequencing
  4. การค้นหายีนที่สนใจจากข้อมูลทรานสคริปโตม

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1:    ผู้เรียนสามารถออกแบบการทดลองเพื่อทำ RNA-sequencing ได้อย่างถูกต้อง

LO2:    ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล RNA-sequencing โดยใช้ cloud computing (Usegalaxy.org) ได้ถูกต้อง

LO3:    ผู้เรียนสามารถสร้างฐานข้อมูลทรานสคริปโตมจากข้อมูล RNA-sequencing ได้

LO4:    ผู้เรียนสามารถค้นหายีนที่สนใจจากข้อมูลทรานสคริปโตมที่สร้างได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ดร.ปฐมฤกษ์ อิงสันเทียะ

สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”