ตัดต่อง่ายๆ ด้วย Movavi

โดยการสนับสนุนจาก  โครงการวิทยาศาสตร์ดิจิทัล เพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การสนับสนุนจาก โปรแกรม 16 โครงการปฎิรูประบบ อววน. แผนงานย่อย “การพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนขั้นสูง“

โดยสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

      รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อเพื่อพัฒนารายออนไลน์สำหรับการจัดการเรียนการสอนฝานระบบ LMS@PSU และ PSU MOOC ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : ผู้เรียนสามารถเขียน Storyboard ได้
LO2 : ผู้เรียนสามารถอธิบายการใช้งานฟังก์ชัน tool ต่างๆ ของโปรแกรม movavi ได้
LO3 : ผู้เรียนสามารถตัดต่อวิดีโอโดยใช้โปรแกรม Movavi อย่างง่ายได้
LO4 : ผู้เรียนสามารถนำเทคนิคต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการตัดต่อวิดีโอ เพื่อให้วิดีโอมีความน่าสนใจได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์

ผศ.ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์

โนรมี มะ

โนรมี มะ

นิซัมรี นิมะ

นิซัมรี นิมะ

ธันวา เจ๊ะอาแว

ธันวา เจ๊ะอาแว

กาญจนา แก้วเสฐียร

กาญจนา แก้วเสฐียร

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”