เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell Technology)

โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เกี่ยวกับรายวิชา

      ระบบเศรษฐกิจพลังงานไฮโดรเจน เซลล์เชื้อเพลิงสำหรับรถ เซลล์เชื้อเพลิงสำหรับแหล่งผลิตไฟฟ้า เซลล์เชื้อเพลิงสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็ก เซลล์เชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าจากน้ำทะเล

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : ผู้เรียนสามารถระบุองค์ประกอบของระบบเศรษฐกิจพลังงานไฮโดรเจนได้
LO2 : ผู้เรียนสามารถอธิบายคุณลักษณะและหลกั การทำงานของเซลล์เชื้อเพลิงสำหรับรถได้
LO3 : ผู้เรียนสามารถอธิบายคุณลักษณะและหลักการทำงานของเซลล์เชื้อเพลิงสำหรับแหล่งผลิตไฟฟ้าได้
LO4 : ผู้เรียนสามารถอธิบายคุณลักษณะและหลักการทำงานของเซลล์เชื้อเพลิงสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็กได้
LO5 : ผู้เรียนสามารถอธิบายคุณลักษณะและหลักการทำงานของเซลล์เชื้อเพลิงสำหรับผลิตไฟฟ้าจากน้ำเค็ม

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร.สุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ

ผศ.ดร.สุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”