การหายใจระดับเซลส์

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาชีววิทยา เรื่อง การหายใจระดับเซลส์

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาชีววิทยา เรื่อง การหายใจระดับเซลส์

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

Screen-Shot-2565-10-19-at-13.42.49
รศ.วิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”