การสร้างคำในภาษาไทย (คำซ้อน)

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาภาษาไทยเรื่อง การสร้างคำในภาษาไทย (คำซ้อน)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงบทเรียนเรื่อง การสร้างคำในภาษาไทย (คำซ้อน)

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

t5_48013
อ.สุชาติ สุขะพันธ์
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”