ประวัติศาสตร์ตะวันออก

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ประวัติศาสตร์ตะวันออก (อารยธรรมอินเดียและอารยธรรมจีน)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ประวัติศาสตร์ตะวันออก (อารยธรรมอินเดียและอารยธรรมจีน)

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

รัตติยา-แก้วลาย
อ.รัตติยา แก้วลาย
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”