Digital Citizen (พลเมืองดิจิทัล)

เกี่ยวกับรายวิชา

การสร้างความรู้ความเข้าใจในโลกดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม การจัดการความปลอดภัยในโลกดิจิทัล รวมไปถึงการสื่อสารและการรู้เท่าทันดิจิทัล เพื่อความสามารถในการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1: ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในอัตลักษณ์ดิจิทัล
LO2: ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสมดุล
LO3: ผู้เรียนสามารถรู้เท่าทันและจัดการความปลอดภัยในโลกดิจิทัลได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

DC - Asst. Prof. WARAPOJN PANROD, Ph.D.

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”