การอยู่ร่วมกันในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม

ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
โดย สถานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษาและการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

      เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม  ยอมรับความแตกต่างทางด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา แต่สามารถปรับตัวเข้าหากัน อยู่ร่วมกันได้และดำเนินชีวิตในวิถีแห่งพหุวัฒนธรรม การแบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และช่วยเหลือเกื้อกูลกันของบุคคลในชุมชนท้องถิ่น และเกิดการปฏิสัมพันธ์กันในชุมชนอย่างเป็นกันเอง และอาศัยอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าอกเข้าใจกันและเคารพซึ่งกันและกันบนพื้นฐานของการยอมรับสิทธิเสรีภาพระหว่างกัน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายของสังคมพหุวัฒนธรรมได้ เพื่อเรียนรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
LO2 : ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมการสร้างความรู้และตระหนักในคุณค่าทางวัฒนธรรม
LO3 : ผู้เรียนเข้าใจความแตกต่างและหลากหลายทางสังคมพหุวัฒนธรรม และสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์

ผศ.ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์

ผศ.ดร.วสันต์ อติศัพท์

ผศ.ดร.วสันต์ อติศัพท์

ผศ.ดร.จารุวรรณ กฤตย์ประชา

ผศ.ดร.จารุวรรณ กฤตย์ประชา

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”