ศิลปะอิสลาม (Islamic Art)

โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เกี่ยวกับรายวิชา

      ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชา “ศิลปะอิสลาม (Islamic Art)” “ความงามแห่งศรัทธา ศิลปะแห่งอิสลาม”ศิลปะที่อยู่ภายใต้ร่มเงาแห่งศรัทธา อัตลักษณ์แห่งอิสลามที่ส่งผ่านมายังความงามและอยู่บนพื้นฐานแห่งความศรัทธา โดยตีความในเชิงสัญลักษณ์และแสดงออกมาในรูปแบบงานศิลปะที่โดดเด่น ได้แก่งานสถาปัตยกรรมอิสลามต่างๆ ลวดลายของเรขาคณิต (Geometric) แสดงออกถึงความเป็นเอกภาพลวดลายพรรณพฤกษา (Arabesque) อักษรอาหรับประดิษฐ์ (Arabic Calligraphy) ผ่านอารยธรรมอันทรงคุณค่า ยุคสมัยแห่งความรุ่งเรืองของอาณาจักรอิสลามต่างๆ ตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : ผู้เรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับศิลปะอิสลาม
LO2 : ผู้เรียนเกิดความซาบซึ้งในคุณคาของงานศิลปะอิสลาม
LO3 : ผู้เรียนสามารถประยุกตศาสตรองคความรูดานศิลปะอิสลามไปใชไดในชีวิตประจําวัน

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร.อัมพร ศิลปเมธากุล

ผศ.ดร.อัมพร ศิลปเมธากุล

ผศ.ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์

ผศ.ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์

อ.รุซณี ซูสารอ

อ.รุซณี ซูสารอ

นิสรีน พรหมปลัด

นิสรีน พรหมปลัด

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”