เทคโนโลยีทางภาพถ่ายเพื่อสื่อสารการศึกษา

โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เกี่ยวกับรายวิชา

      ทฤษฎีและหลักการในการถ่ายภาพและการผลิตภาพถ่ายการใช้เครื่องมือและการบํารุงรักษาที่ถูกต้อง การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายประเภทต่าง ๆ เพื่อการเรียนการสอนและการสื่อสารในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

      Theories and principles of photography and photographic material production, photographic equipment operation and maintenance, and application of photographic materials for instruction and communication in human resource development.

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมาย ประเภทของการถ่ายภาพบุคคลได้
LO2 : เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายอุปกรณ์เสริมที่จำเป็นในการถ่ายภาพบุคคลได้
LO3 : เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดองค์ประกอบภาพในการถ่ายภาพแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม
LO4 : เพื่อสร้างคุณลักษณะทางด้านอารมณ์ ศิลปะ และความรักในการถ่ายภาพให้แก่ผู้เรียนได้
LO5 : เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการจัดแสงในการถ่ายภาพได้
LO6 : เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการ เทคนิคการถ่ายภาพบุคคล High Key และ Low

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

รศ.ดร.วิชัย นภาพงศ์

รศ.ดร.วิชัย นภาพงศ์

อ.ชไมพร อินทร์แก้ว

อ.ชไมพร อินทร์แก้ว

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”