อาชีพคนไอที (Career of IT)

โดยวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

เกี่ยวกับรายวิชา

      ยินดีต้อนรับสู่รายวิชา “อาชีพคนไอที” ซึ่งเนื้อหาจะเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ หลังจากสิ้นสุดรายวิชานี้ ผู้เรียนสามารถเข้าใจว่ามีอาชีพใดบ้างสามารถทำได้เมื่อเรียนจบด้านไอทีหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ทักษะที่จำเป็นต้องมีหากต้องประกอบอาชีพด้านนี้ รวมถึงลักษณะขององค์กรที่มีตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ได้ว่าบุคลิกภาพของตัวเองนั้นเหมาะสำหรับการทำงานด้านไอทีด้านใด

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : เข้าใจลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
LO2 : เข้าใจทักษะที่จำเป็นในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี และสารสนเทศ
LO3 : เข้าใจลักษณะองค์กรที่มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ
LO4 : วิเคราะห์ลักษณะงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเอง

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”