การออกแบบการนำเสนองานอย่างสร้างสรรค์และทันสมัย (Creative and Modern Presentation Design)

โดยสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

ด้วยการประยุกต์โปรแกรมพื้นฐานอย่าง Microsoft PowerPoint นำไปสู่การออกแบบผลงานเพื่อนำเสนอในระดับสูง เพื่อเกิดความทันสมัยและสร้างสรรค์ กลายเป็นผลงานที่มีความโดดเด่นและน่าสนใจ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการสร้างสรรค์ผลงานอื่นๆ อีกมากมาย เช่น การทำ Flowchart Animation และ Infographic เป็นต้น

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการออกแบบและนำเสนองานอย่างสร้างสรรค์และทันสมัยได้
LO2 : ผู้เรียนสามารถนำโปรแกรม Microsoft PowerPoint มาออกแบบผลงานนำเสนอได้อย่างสร้างสรรค์และทันสมัย
LO3 : ผู้เรียนสามารถออกแบบและประยุกต์การนำเสนออย่างสร้างสรรค์และทันสมัยในรูปแบบต่างๆ ได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์

ผศ.ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์

นิสรีน พรหมปลัด

นิสรีน พรหมปลัด

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”