วรรณคดีวิจักษ์ (Literary Appreciation)

วรรณคดีวิจักษ์ (Literary Appreciation)​

ผลิตโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เกี่ยวกับรายวิชา

     รายวิชา 417-222: Literary Appreciation (วรรณคดีวิจักษ์) เป็นวิชาเอกบังคับสำหรับนักศึกษาเอกภาษาอังกฤษ ซึ่งเน้นทักษะการอ่าน การตีความ การวิเคราะห์ และการประเมินค่างานเขียนเชิงสร้างสรรค์ทั้งที่เป็นร้อยแก้วและร้อยกรอง โดยผู้เรียนต้องเรียนรู้โครงสร้างของภาษาร้อยกรองและภาษาร้อยแก้วที่เน้นศิลปะการประพันธ์ในระดับสูง การใช้ภาษาความเปรียบ โวหารภาพพจน์ การใช้จินตภาพ การใช้ฉันทลักษณ์ เป็นต้น

วัตถุประสงค์

1. ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจเนื้อหารวมทั้งแนวคิดหลักเกี่ยวกับบทประพันธ์ที่เป็นร้อยแก้วและร้อยกรอง

    1.1  เข้าใจวัตถุประสงค์และแนวคิดในการเรียนวรรณคดีทั้งในรูปแบบของร้อยแก้วและร้อยกรอง

    1.2  เข้าใจความหมายและรู้จักตัวอย่างของวรรณคดีทั้งในรูปแบบของร้อยแก้วและร้อยกรอง

2. ผู้เรียนมีความรู้ จดจำ และเข้าใจองค์ประกอบต่าง ๆ ของงานวรรณกรรมได้

    2.1  เข้าใจชนิดและสามารถแยกแยะองค์ประกอบของบทประพันธ์ที่เป็นร้อยแก้วได้

    2.2  เข้าใจขนิดและสามารถแยกแยะองค์ประกอบของบทประพันธ์ที่เป็นร้อยกรองได้

3. ผู้เรียนมีความรู้ จดจำ รวมทั้งสามารถเข้าใจกลวิธีการประพันธ์ การสรรคำ จินตภาพ และความเปรียบหรือสำนวนโวหารในรูปแบบต่าง ๆ ได้

    3.1  เข้าใจและสามารถแยกแยะโครงสร้างทางภาษาของบทประพันธ์ที่เป็นร้อยแก้วและร้อยกรองได้

    3.2  เข้าใจชนิดและกลวิธีการสรรคำในบทประพันธ์ที่เป็นร้อยแก้วและร้อยกรองได้

    3.3  เข้าใจและสามารถแยกแยะการใช้ภาษาจินตภาพในบทประพันธ์ที่เป็นร้อยแก้วและร้อยกรองได้

    3.4  รู้จักชนิดและสามารถแยกแยะการใช้โวหารภาพพจน์ในบทประพันธ์ที่เป็นร้อยแก้วและร้อยกรองได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%
Length 5 ชั่วโมงการเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level ขั้นต้น
Target Group นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
How To Pass ต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

 

ผศ.ดร.สุรัยยา สุไลมาน

สาขาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”