ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม​

ผลิตโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เกี่ยวกับรายวิชา

     การสื่อสารด้วยภาษาและวัฒนธรรมเยอรมันเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถในการสื่อสารระหว่างชนชาติที่ใช้ภาษาเยอรมันและชนชาติไทย เพิ่มทักษะในความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม ลดปัญหาความเข้าใจผิดระหว่างวัฒนธรรม เพื่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ และสามารถประยุกต์ใช้ในการทำงาน การทำธุรกิจ หรือการปฏิสัมพันธ์กับชนชาติที่ใช้ภาษาเยอรมันในบริบทต่างๆ

     การสนทนาภาษาเยอรมันพื้นฐานในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ตัวอย่างเช่นการทักทายทำความรู้จัก การขอบคุณ การขอโทษ การใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษา มีการฝึกแบบประโยคสนทนาเบื้องต้นและประโยคหลักๆที่มักใช้ในการติดต่อสื่อสาร ทั้งนี้โดยเน้นความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมและทักษะการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมด้วย

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เรียนมีความเข้าใจในหลักการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
  2. ผู้เรียนมีความเข้าใจอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลต่อการสื่อสาร
  3. ผู้เรียนมีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างเยอรมันและไทยและสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในบริบทต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาเยอรมันในระดับพื้นฐานโดยเฉพาะการพูดและการฟัง
  5. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในการสื่อสารด้วยภาษาเยอรมันในสถานการณ์ต่างๆ

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%
Length 5 ชั่วโมงการเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level ขั้นต้น
Target Group นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
How To Pass ต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

 

ดร.ปริลักษณ กลิ่นช้าง

สาขาภาษายุโรปเพื่อการสื่อสารสากล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”