สนทนาภาษามัคคุเทศก์

สนทนาภาษามัคคุเทศก์

ผลิตโดย วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เกี่ยวกับรายวิชา

     คำศัพท์เฉพาะและสำนวนการพูดที่ใช้ในการนำเที่ยว การบรรยายสิ่งของหรือสถานที่ตลอดจนการเล่าเรื่อง การตอบคำถามนักท่องเที่ยว การรับมือในสถานการณ์ที่มีปัญหา การให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับมารยาทหรือความอ่อนไหวทางวัฒนธรรม เทคนิคการพูดในการนำเที่ยว

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เรียนสามารถ (Remember) จดจำคำศัพท์เฉพาะที่ใช้ในอาชีพมัคคุเทศก์ได้
  2. ผู้เรียนสามารวิเคราะห์ (Analyze) โครงสร้างประโยคที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษได้
  3. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่เรียนมาไปใช้ (Apply) สำนวนภาษาในการกล่าวเปิดการนำเที่ยวได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
  4. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่เรียนมาไปใช้ (Apply) สำนวนการให้ข้อมูลเกี่ยวกับมารยาทหรือความอ่อนไหวทางวัฒนธรรมได้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
  5. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่เรียนมาไปใช้ (Apply) สำนวนที่ใช้บรรยายสิ่งของหรือสถานที่ตลอดจนเล่าเรื่องได้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
  6. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่เรียนมาไปใช้ (Apply) สำนวนพูดเพื่อรับมือขณะเกิดปัญหาระหว่างการนำเที่ยวได้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
  7. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่เรียนมาไปใช้ (Apply) สำนวนกล่าวปิดการนำเที่ยวได้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%
Length 5 ชั่วโมงการเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level ขั้นกลาง
Target Group นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
How To Pass ต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

 

 

อาจารย์ปิยนุช แก้วกสิ

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”