ภาษาอังกฤษสำหรับการให้บริการด้านการบิน

ภาษาอังกฤษสำหรับการให้บริการด้านการบิน

ผลิตโดย วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เกี่ยวกับรายวิชา

ภาพรวมของรายวิชาในโมดูลการเรียนรู้ชุดนี้  ได้แก่  การนำเสนอคำศัพท์ สำนวน โครงสร้างและบทสนทนาภาษาอังกฤษระดับเบื้องต้นถึงระดับกลาง ประกาศภายในอาคารสนามบินและประกาศบนเครื่องบิน  และความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการบิน

วัตถุประสงค์

  1. จดจำตัวอักษรในระบบ ICAO Phonetic Alphabet ได้อย่างถูกต้อง
  2. จดจำและบอกความหมายของคำศัพท์เฉพาะที่ใช้ในงานบริการด้านการบินได้อย่างถูกต้อง
  3. ตีความ แยกแยะประเภทของประกาศภายในอาคารสนามบิน และประกาศบนเครื่องบินได้อย่างถูกต้อง
  4. สนทนาโดยใช้คำศัพท์ สำนวนภาษาอังกฤษจากบทเรียนได้อย่างถูกต้อง
  5. ระบุและเปรียบเทียบความแตกต่างของสิ่งอำนวยความสะดวกและการให้บริการบนเครื่องบินในแต่ละชั้นได้อย่างถูกต้อง
  6. จดจำข้อมูล บอก ระบุ  อธิบาย เปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ ที่เป็นความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวกับงานด้านการบินได้อย่างถูกต้อง

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%
Length 5 ชั่วโมงการเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level ขั้นพื้นฐาน
Target Group นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
How To Pass ต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

 

 

อาจารย์ก่อพงศ์ เกตุแก้ว

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”