หลักการปรับปรุงพันธุ์สัตว์

หลักการปรับปรุงพันธุ์สัตว์

ผลิตโดย โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง

เกี่ยวกับรายวิชา

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อลักษณะการแสดงออกของสัตว์ หลักการและองค์ประกอบของการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ หลักการคัดเลือกและระบบการผสมพันธุ์ ลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจของสัตว์ที่ควรปรับปรุง

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เรียนมีความเข้าใจเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อลักษณะของสัตว์
  2. ผู้เรียนมีความเข้าใจในหลักการคัดเลือกสัตว์
  3. ผู้เรียนมีความเข้าใจในระบบการผสมพันธุ์สัตว์
  4. ผู้เรียนมีความเข้าใจลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจของสัตว์ที่ควรปรับปรุง

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%
Length 5 ชั่วโมงการเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level ขั้นกลาง
Target Group นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
How To Pass ต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

 

 

ผศ.ดร. อุมาพร แพทย์ศาสตร์

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”