เปลี่ยนบ้านให้เป็นโฮมสเตย์

เปลี่ยนบ้านให้เป็นโฮมสเตย์

ผลิตโดย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

เกี่ยวกับรายวิชา

แนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ความหมายโฮมสเตย์  มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย   กรณีศึกษาโฮมสเตย์ที่ผ่านมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย แนวทางการจัดการโฮมสเตย์ตามมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ความพึงพอใจของนักเที่ยวที่มาเที่ยวโฮมสเตย์

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เรียนระบุหลักการการท่องเที่ยวโดยชุมชนและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับโฮมสเตย์ไทยได้
  2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์โครงสร้างรายได้และกำหนดราคาได้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าของธุรกิจโฮมสเตย์
  3. ผู้เรียนประเมินคุณภาพโฮมสเตย์โดยใช้องค์ประกอบและตัวชี้วัดมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยได้
  4. ผู้เรียนวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาโฮมสเตย์ให้มีมาตรฐานได้
  5. ผู้เรียนออกแบบโฮมสเตย์โดยใช้บ้านและฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวในท้องถิ่นตนเองได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%
Length 5 ชั่วโมงการเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level เบื้องต้นและชั้นกลาง​
Target Group นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
How To Pass ต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

 

 

ดร. วิชชุตา มาชู

หลักสูตรการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”