มารยาททางสังคมยุคดิจิทัล

เกี่ยวกับรายวิชา

     ยุคดิจิทัล มีความเปลี่ยนแปลงในสังคมค่อนข้างมาก โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี ซึ่งประเทศไทยก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 อย่างเต็มตัวเมื่อไม่นานมานี้ กอปรกับปัญหาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ปัญหาสิ่งแวดล้อม และปัญหาโรคระบาดโควิด 19 ที่ผู้คนทั่วโลกกำลังเผชิญ ขณะเดียวกันมารยาททางสังคมที่จำเป็นกลับถูกละเลยเพิกเฉย ทั้ง ๆ ที่มีความสำคัญและจำเป็นกับการใช้ชีวิตประจำวัน (ส่วนตัว การเรียน การทำงาน) ที่สำคัญ ส่วนใหญ่มีความเชื่อที่ว่าเรื่องมารยาททางสังคมเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองทางบ้านที่จะต้องบ่มเพาะปลูกฝังบุตรหลานด้วยตนเอง ทำให้ในสถาบันการศึกษามุ่งส่งเสริมทักษะความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ Hard skills เพื่อนำไปประกอบวิชาชีพ ซึ่งในทางปฏิบัติพบว่าผู้ปกครองต้องทำงานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว เวลาที่จะอบรมบ่มเพาะมารยาททางสังคมจึงไม่มีเท่ากับสมัยก่อนที่มีปู่ยา ตายาย ช่วยเลี้ยงเด็ก ครอบครัวสมัยใหม่เป็นครอบครัวเดี่ยว (พ่อ แม่ ลูก) ความคาดหวังเรื่องมารยาททางสังคมจึงถูกผลักมาที่สถาบันการศึกษา  ด้วยเหตุนี้ จึงมีความจำเป็นที่จะนำเสนอเรื่องมารยาททางสังคมยุคดิจิทัลเพื่อนำไปใช้สอนนักศึกษารายวิชาทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 (Life Skills in the 21st Century) ตลอดจนสำหรับผู้สนใจทั่วไปนำไปสอนบุตรหลานและเยาวชนเพื่อบ่มเพาะและปลูกฝั่งมารยาททางสังคมยุคดิจิทัลให้พวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เก่ง ดี มีคุณธรรม และมีมารยาททางสังคมสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุข 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 :  ผู้เรียนมีความเข้าใจความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมารยาททางสังคมยุคดิจิทัล

LO2 :  ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์มุมมองเกี่ยวกับมารยาททางสังคมยุคดิจิทัล

LO3 :  ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีกับกรณีศึกษามารยาททางสังคมยุคดิจิทัล

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร.ประทุมทิพย์ ทองเจริญ

รัฐประศาสนศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”