ผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่

ผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่

ผลิตโดย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

เกี่ยวกับรายวิชา

ความหมายและความเป็นมาของผู้ประกอบการ คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการที่ควรทราบ ความสำคัญของผู้ประกอบการ คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ และกรณึศึกษา

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายความหมายของผู้ประกอบการและคำที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการได้
  2. เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายความสำคัญผู้ประกอบการได้
  3. เพื่อให้ผู้เรียนจำแนกคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการแต่ละคุณลักษณะได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%
Length 5 ชั่วโมงการเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level ขั้นต้น
Target Group นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
How To Pass ต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

 

 

อาจารย์จิรยุทธ์ จันทนพันธ์

สาขาวิชาการจัดการ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”