การขนส่งสินค้าทางอากาศในยุค New Normal (Air Transportation in the New Normal)

การขนส่งสินค้าทางอากาศในยุค New Normal
(Air Transportation in the New Normal)

ผลิตโดย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

เกี่ยวกับรายวิชา

ความสำคัญของการขนส่งสินค้าทางอากาศในยุค New Normal ประเภทของสินค้าที่มีการขนส่งสินค้าทางอากาศ  กระบวนการนำเข้าและส่งออกสินค้าสำหรับขนส่งสินค้าทางอากาศ เทคโนโลยีที่ใช้สำหรับขนส่งสินค้าทางอากาศ

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงความสำคัญของการขนส่งสินค้าทางอากาศในยุค New Normal ได้
  2. ผู้เรียนสามารถจำแนกประเภทของสินค้าที่มีการขนส่งสินค้าทางอากาศในยุค New Normal ได้
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายกระบวนการนำเข้าและส่งออกสินค้าสำหรับขนส่งสินค้าทางอากาศในยุค New Normal ได้
  4. ผู้เรียนสามารถใช้ Application สำหรับขนส่งสินค้าทางอากาศในยุค New Normal ได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%
Length 5 ชั่วโมงการเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level ขั้นกลาง
Target Group นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
How To Pass ต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

 

 

อาจารย์นงค์รัตน์ แสนสมพร

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”