นโยบายสาธารณะ

นโยบายสาธารณะ

ผลิตโดย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

เกี่ยวกับรายวิชา

ภาพรวมของนโยบายสาธารณะ โดยผ่านการทำความเข้าใจวงจรนโยบายสาธารณะ ประกอบด้วย การก่อตัวนโยบาย การสร้างทางเลือกนโยบาย การตัดสินใจนโยบาย การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลนโยบายสาธารณะ โดยเน้นศึกษากระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมของประชาชน  

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เรียนเกิดการรับรู้หลักการปฏิบัติของกระบวนการนโยบายสาธารณะที่ถูกต้อง
  2. ผู้เรียนประยุกต์ใช้กระบวนการที่ได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดในสถานการณ์ใหม่ หรือสถานการณ์ที่เป็นพื้นที่เฉพาะได้
  3. ผู้เรียนสามารถสร้างสิ่งใหม่จากสิ่งที่เคยเรียนรู้ หรือพบเห็นในบริบทต่างๆ ที่สามารถสร้างสรรค์งาน วางแผนงาน และดำเนินงานตามกระบวนการจนได้รับความสำเร็จ
  4. ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ต่อการขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  5. ผู้เรียนสามารถสร้างเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมต่อการแสวงหาความรู้จากบริบทของพื้นที่ในเรื่องของนโยบายสาธรณะ

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%
Length 5 ชั่วโมงการเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level ขั้นกลาง
Target Group นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
How To Pass ต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

 

 

ดร.ศิริพร เพ็งจันทร์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”