การวัดผลการปฏิบัติงาน

การวัดผลการปฏิบัติงาน

ผลิตโดย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

เกี่ยวกับรายวิชา

นิยามและความสำคัญของการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร การใช้ระบบวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการ การออกแบบระบบการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร การนำเอาระบบการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรไปใช้ในทางปฏิบัติ

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับการวัดผลการปฏิบัติงานได้
  2. ผู้เรียนสามารถจำแนกการวัดผลการปฏิบัติงานในรูปแบบต่างๆ ได้
  3. ผู้เรียนสามารถยกตัวอย่างเครื่องมือในการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรได้
  4. ผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบการวัดผลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%
Length 5 ชั่วโมงการเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level ขั้นกลาง
Target Group นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
How To Pass ต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

 

 

ดร.สุภาวดี สุทธิรักษ์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”