ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์

ผลิตโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เกี่ยวกับรายวิชา

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ นิยาม ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ แนวโน้มการพัฒนาปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ ระบบการรับรู้ของมนุษย์รูปแบบต่างๆ อุปกรณ์นำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์แสดงผล และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล โมเดลปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ รูปแบบของปฏิสัมพันธ์

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เรียนสามารถจดจำและเข้าใจองค์ประกอบเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
  2. ผู้เรียนสามารถเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ได้
  3. ผู้เรียนสามารถเข้าใจระบบการรับรู้ของมนุษย์
  4. ผู้เรียนสามารถเข้าใจระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ได้
  5. ผู้เรียนสามารถเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%
Length 5 ชั่วโมงการเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level ขั้นกลาง
Target Group บุคคลทั่วไป และผู้ต้องการเป็นนักพัฒนา
How To Pass ต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

 

 

ดร.ปิยนาฏ โชติกวณิชย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”