การถ่ายเทความร้อนเบื้องต้น

การถ่ายเทความร้อนเบื้องต้น

ผลิตโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เกี่ยวกับรายวิชา

กฎ Thermodynamics การถ่ายเทความร้อนในชีวิตประจำวันและในอุตสาหกรรม การถ่ายเทความร้อน Conduction, Convection, Radiation และแบบฝึกหัด

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายกฎ Thermodynamics
  2. ผู้เรียนสามารถจำแนกประเภทการถ่ายเทความร้อนได้
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการทำงานและคำนวณการถ่ายเทความร้อนแบบ Conduction ได้
  4. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการทำงานและคำนวณการถ่ายเทความร้อนแบบ Convection ได้
  5. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการทำงานและคำนวณการถ่ายเทความร้อนแบบ Radiation ได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%
Length 5 ชั่วโมงการเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level ขั้นกลาง
Target Group นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป​
How To Pass ต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

 

 

ผศ.ดร.สุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

ผศ.ดร.สุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม