การวิเคราะห์ RNA-sequencing โดยใช้เครื่องมือ free cloud computing

การวิเคราะห์ RNA-sequencing โดยใช้เครื่องมือ free cloud computing

ผลิตโดย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์

เกี่ยวกับรายวิชา

1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ RNA-sequencing และวิธีออกแบบการทดลอง
2. ขั้นตอนการวิเคราะห์ RNA-sequencing โดยใช้ Usegalaxy.org
3. การสร้างฐานข้อมูล transcriptome จากข้อมูล RNA sequencing
4. การค้นหายีนที่สนใจจากข้อมูลทรานสคริปโตม

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เรียนสามารถออกแบบการทดลองเพื่อทำ RNA-sequencing ได้อย่างถูกต้อง
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล RNA-sequencing โดยใช้ cloud computing (Usegalaxy.org) ได้ถูกต้อง
  3. ผู้เรียนสามารถสร้างฐานข้อมูลทรานสคริปโตมจากข้อมูล RNA-sequencing ได้
  4. ผู้เรียนสามารถค้นหายีนที่สนใจจากข้อมูลทรานสคริปโตมที่สร้างได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%

Length 5 ชั่วโมงการเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level ขั้นกลาง
Target Group นักเรียน นักศึกษา นักวิจัยด้านชีววิทยา
How To Pass ต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 

 

ดร.ปฐมฤกษ์ อิงสันเทียะ

สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”