ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (Relations and Functions)

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (Relations and Functions)

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงบทเรียนเรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น

Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level ระดับมัธยมศึกษา
Target Group บุคคลทั่วไป
Certificate มี
จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ 9

อาจารย์ผู้สอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด ยุทธานันท์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”