Conversation 2: Living abroad

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Conversation 2: Living abroad

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Conversation 2: Living abroad

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

อ.ฮัมบาลี-เจะมะ
อ.ฮัมบาลี เจะมะ
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”