ระบบฐานข้อมูล ตอนที่ 2 (Database Systems Part 2)

เกี่ยวกับรายวิชา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล การจัดการตาราง การจัดการแบบสอบถาม  

Fundamental knowledge of database; database analysis; database design; database management system; database management; table management; query management 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

อ.สุธิรา

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”