ระบบการย่อยอาหารและรักษาดุลยภาพ

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาชีววิทยา เรื่อง ระบบการย่อยอาหารและรักษาดุลยภาพ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาชีววิทยา เรื่อง ระบบการย่อยอาหารและรักษาดุลยภาพ

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ดร.นาวี หนุนอนันต์
ดร.นาวี หนุนอนันต์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”