การลำเลียงในพืช การสืบพันธุ์ของพืชดอก

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาชีววิทยา เรื่อง การลำเลียงในพืช การสืบพันธุ์ของพืชดอก

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาชีววิทยา เรื่อง การลำเลียงในพืช การสืบพันธุ์ของพืชดอก

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

รศ.ลัดดา-เอกสมทราเมษฐ์
รศ.ลัดดา เอกสมทราเมษฐ์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”