กล้องจุลทรรศน์และสารเคมีในสิ่งมีชีวิต

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาชีววิทยา เรื่อง กล้องจุลทรรศน์และสารเคมีในสิ่งมีชีวิต

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาชีววิทยา เรื่อง กล้องจุลทรรศน์และสารเคมีในสิ่งมีชีวิต

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

จารุวรรรณ_IMG_9730
ผศ.ดร.จารุวรรณ มะยะกูล
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”