การสร้างคำในภาษาไทย (คำซ้ำ)

การสร้างคำในภาษาไทย (คำซ้ำ)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาภาษาไทยเรื่อง การสร้างคำในภาษาไทย (คำซ้ำ)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงบทเรียนเรื่อง การสร้างคำในภาษาไทย (คำซ้ำ)

Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level ระดับมัธยมศึกษา
Target Group บุคคลทั่วไป
Certificate มี
 จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ 4.5

อาจารย์ผู้สอน

อ.สุชาติ สุขะพันธ์
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์