การใช้ภาษาแสดงทรรศนะ

การใช้ภาษาแสดงทรรศนะ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาภาษาไทยเรื่อง การใช้ภาษาแสดงทรรศนะ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงบทเรียนเรื่อง การใช้ภาษาแสดงทรรศนะ

Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level ระดับมัธยมศึกษา
Target Group บุคคลทั่วไป
Certificate มี
 จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ 3

อาจารย์ผู้สอน

อ.สุชาติ สุขะพันธ์
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์