วิธีการทางประวัติศาสตร์ หลักฐานทางประวัติศาสตร์

วิธีการทางประวัติศาสตร์ หลักฐานทางประวัติศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาสังคมศึกษา เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์ หลักฐานทางประวัติศาสตร์

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงบทเรียนเรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์ หลักฐานทางประวัติศาสตร์

 

Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level ระดับมัธยมศึกษา
Target Group บุคคลทั่วไป
Certificate มี
จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ 6

อาจารย์ผู้สอน

อ.รัตติยา แก้วลาย
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”