ประวัติศาสตร์ตะวันออก (อารยธรรมอินเดียและอารยธรรมจีน)

ประวัติศาสตร์ตะวันออก (อารยธรรมอินเดียและอารยธรรมจีน)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ประวัติศาสตร์ตะวันออก (อารยธรรมอินเดียและอารยธรรมจีน)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงบทเรียนเรื่อง ประวัติศาสตร์ตะวันออก (อารยธรรมอินเดียและอารยธรรมจีน)

Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level ระดับมัธยมศึกษา
Target Group บุคคลทั่วไป
Certificate มี
จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ 12

อาจารย์ผู้สอน

อ.รัตติยา แก้วลาย
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”