ประวัติศาสตร์ตะวันตกสมัยโบราณ (1)

ประวัติศาสตร์ตะวันตกสมัยโบราณ (1)
อารยธรรมเมโสโปเตเมีย และอารยธรรมอียิปต์ เวลาและการแบ่งสมัยทางประวัติศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ประวัติศาสตร์ตะวันตกสมัยโบราณ (1)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงบทเรียนเรื่อง ประวัติศาสตร์ตะวันตกสมัยโบราณ (1)

Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level ระดับมัธยมศึกษา
Target Group บุคคลทั่วไป
Certificate มี
จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ 9

อาจารย์ผู้สอน

อ.รัตติยา แก้วลาย
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”