เครื่องมือชี้วัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ กระบวนการทางเศรษฐกิจ-การผลิต (ตลาด ค่าจ้าง) กลไกการตลาด

เครื่องมือชี้วัดความเจริญเติมโตทางเศรษฐกิจ
กระบวนการทางเศรษฐกิจ-การผลิต (ตลาด ค่าจ้าง) กลไกการตลาด

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาสังคมศึกษา เรื่อง เครื่องมือชี้วัดความเจริญเติมโตทางเศรษฐกิจ
กระบวนการทางเศรษฐกิจ-การผลิต (ตลาด ค่าจ้าง) กลไกการตลาด

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาสังคมศึกษา เรื่อง เครื่องมือชี้วัดความเจริญเติมโตทางเศรษฐกิจ
กระบวนการทางเศรษฐกิจ-การผลิต (ตลาด ค่าจ้าง) กลไกการตลาด

Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level ระดับมัธยมศึกษา
Target Group บุคคลทั่วไป
Certificate มี
จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ 11

อาจารย์ผู้สอน

อ.รัตติยา แก้วลาย
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”