ภาษาอังกฤษในสถานพยาบาล
English in the Hospital

เกี่ยวกับรายวิชา

ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในหัวข้อที่เกี่ยวกับบริการด้านสุขภาพที่พบบ่อยในบริบทต่างๆเกี่ยวกับการให้บริการสุขภาพ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ให้บริการด้านสุขภาพและผู้ป่วย  

English listening and speaking skills on essential health-related topics commonly encountered in healthcare settings to promote understanding between medical professionals and patients.  

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

Screenshot 2566-09-20 at 11.30.20
Screenshot 2566-09-20 at 11.30.04

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”