วิธีการทำสติ๊กเกอร์ไลน์ขาย

โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

          ประโยชน์และชนิดของสติกเกอร์ไลน์ วิธีซื้อสติกเกอร์ไลน์การออกแบบและทำสติ๊กเกอร์ไลน์ การขายสติกเกอร์ไลน์

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงประโยชน์และชนิดของสติกเกอร์ไลน์ได้
LO2 : ผู้เรียนสามารถซื้อสติกเกอร์ไลน์บนไลน์สโตร์ได้
LO3 : ผู้เรียนสามารถออกแบบและทำสติ๊กเกอร์ไลน์ได้
LO4 : ผู้เรียนสามารถนำสติ๊กเกอร์ไลน์ขึ้นขายบนไลน์สโตร์ได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ศรินทิพย์ อนุรักษ์

สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”