Data Science Tools (เครื่องมือด้านวิทยาการข้อมูล)

Data Science Tools (เครื่องมือด้านวิทยาการข้อมูล)

โดยการสนับสนุนจาก โครงการวิทยาศาสตร์ดิจิทัล เพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การสนับสนุนจาก โปรแกรม 16 โครงการปฎิรูประบบ อววน. แผนงานย่อย "การพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนขั้นสูง"

โดย คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

ข้อมูลถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญขององค์กรทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ การนำเทคโนโลยีด้านวิทยาการข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในองค์เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็น การวิเคราะห์ข้อมูล การเตรียมข้อมูล การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ ชุดวิชาเครื่องมือด้านวิทยาการข้อมูล Google Data Studio ช่วยเสริมทักษะพื้นฐานด้านดิจิทัลของกลุ่มผู้ประกอบการด้านธุรกิจในยุคนี้ได้ ในรายวิชานี้จะมีองค์ประกอบดังนี้  การทำความเข้าใจข้อมูล การทำงานกับข้อมูลโดยใช้กระบวนการจินตทัศน์ข้อมูล (Data Visualization Pipeline) การเตรียมและการทำความสะอาดข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ การออกแบบรายงานและเลือกแผนภูมิที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ การสร้างรายงานทางธุรกิจด้วยรายงานหลายมิติเชิงโต้ตอบ (Interactive Dashboard)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและประเภทของข้อมูลได้
  2. ผู้เรียนสามารถเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลได้ โดยใช้ Google Data Studio
  3. ผู้เรียนสามารถออกแบบรายงานและเลือกแผนภูมิได้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของงานได้
  4. ผู้เรียนสามารถสร้างรายงานเพื่อนำเสนอข้อมูลทางธุรกิจด้วยรายงานหลายมิติเชิงโต้ตอบโดยใช้
    Google Data Studio

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%

Effort จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level เบื้องต้น
Target Group นักศึกษาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การตลาด และผู้เรียนจากหลักสูตรอื่นๆที่สนใจ
How To Pass ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

 

ดร.อรชนก ช่องสมบัติ

สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”