บาติก 1 (BATIK 1)

โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เกี่ยวกับรายวิชา

      ทฤษฎีการทำผ้าบาติก วัสดุ อุปกรณ์ วิธีการ ขั้นตอน กระบวนการทำผ้าบาติกในรูปแบบต่าง ๆ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 : เพื่อให้มีความรู้ และเข้าใจถึงประวัติ และความหมายของบาติก
LO2 : เพื่อให้มีความรู้ และเข้าใจถึงวัสดุ อุปกรณ์ และขั้นตอนในการทำบาติก
LO3 : เพื่อให้มีความรู้ และเข้าใจถึงหลักการออกแบบลายต่าง ๆ ในการทำบาติก
LO4 : เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์บาติกรูปแบบต่าง ๆ
LO5 : เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์บาติกรูปแบบต่าง ๆ

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ชัยวัฒน์ ผดุงพงษ์

ผศ.ชัยวัฒน์ ผดุงพงษ์

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU lifelong และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”