เทคโนโลยีเมมเบรน สำหรับการแยกแก๊ส

เทคโนโลยีเมมเบรน สำหรับการแยกแก๊ส

โดย คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

การเตรียมและการผลิตแผ่นเมมเบรนด้วยเทคนิคต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการแยกแก๊สและกิจกรรมด้านพลังงาน การประยุกต์ใช้เมมเบรนสำหรับการแยกแก๊สและอนุภาคนาโนชีวภาพเพื่อกระบวนการผลิตเชื้อเพลิง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนสามารถ ความรู้และความเข้าใจเกี่ยว โครงสร้างพื้นฐาน เซลล์เชื้อเพลิง อิเล็กโทรไลด์เซอร์ รีฟอร์มเมอร์ และ คุณสมบัติที่จำเป็นต่อการทำงานของแมมเบรน
  2. ผู้เรียนสามารถ นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยว เครื่องมือสำหรับทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้าเคมี เพื่อสร้างแมมเบรน สำหรับแยกก๊าซ และเซลล์เชื้อเพลิงสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า
  3. ผู้เรียนสามารถ นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยว การออกแบบเตรียมสารออกไซด์สำหรับเมมเบรน ด้วยระบบเทอนารี่ วิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี ไฟฟ้า การขยายตัวทางความร้อน และการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
  4. ผู้เรียนสามารถ นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยว การเลือกสารเคมีออกไซด์ การขึ้นรูป เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของเมมเบรน
  5. ผู้เรียนสามารถ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยว ทดสอบเซลล์เชื้อเพลิง ในการผลิตความหนาแน่นของพลังงานต่อพื้นที่ตางเซนติเมตร
  6. ผู้เรียนสามารถ นักศึกษามีความรู้ความเข้าในในการปรับปรุงคุณภาพไบโอก๊าซ ด้วยเทคนิค การกรอง ดักจับ การเหวี่ยง ปฏิกิริยาเคมีและแคทาลีทส์ เป็นต้น ด้วยระบบแมมแบรน

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%

Effort จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 45 ชั่วโมงเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level ขั้นกลาง/ขั้นสูง
Target Group กลุ่มคนที่ต้องการเรียนรู้เรื่อง พลังงาน การกักเก็บพลังงาน ด้านวัสดุ การผลิตก๊าซ และการแยกก๊าซ ในอุตสาหกรรม และบุคคลทั่วไป
How To Pass ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

 

ผศ.ดร.มนตรี เลื่องชวนนท์

บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการระบบพลังงาน

คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”