ความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Basic Computer Security)

ความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Basic Computer Security)

โดยการสนับสนุนจาก โครงการวิทยาศาสตร์ดิจิทัล เพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การสนับสนุนจาก โปรแกรม 16 โครงการปฎิรูประบบ อววน. แผนงานย่อย "การพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนขั้นสูง"

โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับรายวิชา

ในปัจจุบันความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งจำเป็นในยุคดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นเพียงผู้ใช้งานทั่วไป หรือผู้ที่ทำหน้าที่อยู่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ การมีความรู้ ความเข้าใจ และรู้จักพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

ในรายวิชานี้จะมีองค์ประกอบดังนี้ ภัยคุกคาม แนวคิดความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์ การรักษาความลับ การเข้ารหัสแบบกุญแจสมมาตร การเข้ารหัสแบบกุญแจอสมมาตร บูรณาภาพของข้อมูล การยืนยันตัวตน ความพร้อมใช้งาน เครื่องมือและกลไกด้านความมั่นคงปลอดภัย กฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนสามารถจดจำความสำคัญ แนวคิดความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์
  2. ผู้เรียนสามารถเข้าใจกลไกการเข้ารหัสแบบกุญแจสมมาตรและการเข้ารหัสแบบกุญแจอสมมาตร
  3. ผู้เรียนสามารถเข้าใจกลไกการยืนยันตัวตน
  4. ผู้เรียนสามารถเข้าใจกลไกการได้มาซึ่งความพร้อมใช้งาน
  5. ผู้เรียนสามารถจดจำกฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

 เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%

Effort  เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level เบื้องต้น
Target Group นักศึกษาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และผู้เรียนจากหลักสูตรอื่นๆที่สนใจ
How To Pass ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

 

รศ.ดร.แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”