ภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร 1

ภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร 1

By Global Affairs and Corporate Communication Center (โดย ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร)

สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Guangxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน

เกี่ยวกับรายวิชา

การฝึกทักษะการสื่อสารภาษาจีนขั้นพื้นฐาน โดยเริ่มจาก การเรียนรู้หลักในการอ่านพินอิน เรียนรู้ประโยคพื้นฐาน เน้นหลักการสื่อสาร/บทสนทนาในชีวิตประจำวัน อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และหลักการออกเสียง การสร้างประโยคคำถาม การแนะนำตนเอง เข้าใจสังคมและวัฒนธรรมจีน 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. นักเรียนสามารถแนะนำตนเองและผู้อื่นเป็นภาษาจีนได้
  2. นักเรียนสามารถใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันแบบง่ายๆ ได้
  3. นักเรียนมีความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมจีน

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

Complete at least 70% of all course tasks. (ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 70% ของหลักสูตร)

Effort 3 learning hrs. (3 ชั่วโมงการเรียนรู้)
Price Free (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
Level Introductory (เบื้องต้น)
Target Group All students, staff and public (นักศึกษา บุคลากรและผู้สนใจทั่วไป)
How To Pass Complete more than 70 % (เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 70%)
Certificate YES (มี)

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

 

อาจารย์รุ่งระวี ธิติปราการ

ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์ (ภาษาจีน)

และภาษาศาสตร์ประยุกต์

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”