โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะภาษาอาหรับของนักศึกษาไทยที่จะไปศึกษาต่อในต่างประเทศ

โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะภาษาอาหรับของนักศึกษาไทยที่จะไปศึกษาต่อในต่างประเทศ
Preparation and development of Arabic language skills of Thai students intending to study abroad

ผลิตโดย  ศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะภาษาอาหรับ คณะวิทยาการอิสลามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

เกี่ยวกับรายวิชา

การศึกษาภาษาและวัฒนธรรมอาหรับ การฝึกทักษะภาษาอาหรับผ่านตัวอย่างบทสนทนาภาษาอาหรับ และการเรียนรู้คำศัพท์และประโยคสำคัญที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่างสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะภาษาอาหรับของนักศึกษาไทยที่จะไปศึกษาต่อในต่างประเทศ

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมอาหรับ
  2. ผู้เรียนสามารถท่องจำคำศัพท์และประโยคสำคัญในตัวอย่างบทสนทนาภาษาอาหรับ
  3. ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอาหรับภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%
Length 16 ชั่วโมงการเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level ขั้นกลาง
Target Group นักเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี และประชาชนทั่วไป
How To Pass ผู้เรียนต้องทำคะแนนสอบวัดผลประมวลความรู้ให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

 

ดร.ยุทธนา เกื้อกูล

ศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะภาษาอาหรับ
คณะวิทยาการอิสลาม

ดร.อายุ คางา

ศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะภาษาอาหรับ
คณะวิทยาการอิสลาม

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”