บรรจุภัณฑ์อาหารและการออกแบบเบื้องต้น

บรรจุภัณฑ์อาหารและการออกแบบเบื้องต้น

ผลิตโดย โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง

เกี่ยวกับรายวิชา

บรรจุภัณฑ์อาหารนอกจากทำหน้าที่ห่อหุ้มอาหารแล้ว ยังมีส่วนช่วยในการคงคุณภาพด้านต่าง ๆ ของอาหาร ทำให้อาหารมีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานขึ้น รายวิชานี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของบรรจุภัณฑ์ ชนิดของบรรจุภัณฑ์ และเทคโนโลยีการบรรจุแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับอาหารประเภทต่าง ๆ นอกจากนี้การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามจะสร้างเอกลักษณ์ ความโดดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์ และมีส่วนในการดึงดูดความสนใจจากผู้ซื้อ รายวิชานี้จึงสอนการออกแบบเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เรียนเข้าใจบทบาทของบรรจุภัณฑ์และสามารถเลือกบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับอาหารได้
  2. ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรม Adobe Illustrator ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60%
Length 5 ชั่วโมงการเรียนรู้
Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
Level ขั้นกลาง
Target Group นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
How To Pass ต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60
Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

 

 

ดร. ชูขวัญ เตชกานนท์

สาขาเทคโนโลยีอาหาร
โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PSU MOOC และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์
แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”